Surah Kahaf – Dajjal, Dajjaliyat aur Ashaab-e-Kahaf